OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

NES energoinformačná kvantová medicína

NES – Nutrienergetics systém

- liečba 3. ticícročia -

Ide o terapiu, ktorá  presahuje doteraz zaužívané metódy a doslova svojím výskumom preskočila niekoľko desaťročí dopredu v oblasti prevencie a zdravia.S vysokou úspešnosťou ju používajú lekári a terapeuti na mnohých kontinentoch a štátoch sveta ( Amerika, Japonsko,Azia, Európa, India.....)

Čo je to NES - ide o systém,ktorý vznikol na základe výskumu kvantovej fyziky a ľudského bio-priestoru -bioenergie ľudského tela,energoinformačný potenciál.Je založený na úplne novom myslení a systéme liečby,ktorý umožňuje okrem komplexnej diagnostiky aj okamžitú terapiu pomocou  info kvapiek. NES–meria a testuje HBF – Human body fieldľudský bio priestor (biopole) pomocou špeciálneho skenera. Celý NES systém je navrhnutý tak, aby analyzoval energiu v tele a mimo neho a spracovával tok informácií vo vnútri vášho biopola a identifikoval tak protichodné procesy, ktoré ovplyvňujú a majú na svedomí celkovú pohodu a zdravie. Zahŕňa a berie do úvahu celistvý program liečby a to po stránke fyzickej, chemickej, energetickej, emocionálnej a mentálnej. Všetky tieto oblasti spolu úzko súvisia a jedna bez druhej nemôžu správne fungovať.

Na základe dlhoročných vedeckých výskumov a poznatkov o biofyzike NES ďaleko prekračuje zaužívané liečenie v klasickej medicíne a poskytuje účinnú terapiu na základe samoliečby tela.Výsledkom vedeckých objavov v molekulárnej kvantovej biológii, biochémii, kvantovej fyzike, medicíne je vznik nových možností, ktoré sa už dnes úspešne využívajú aj v praxi.

www.nes-therapie.nl, www.nutrienergetics.com

     Nutrienergetic System (ďalej len NES) poskytuje novú koncepciu chápania a  vnímania celistvosti zdravia a vzniku jednotlivých chorôb. Je vrcholom informatívnej medicíny a tzv. „ novej biológie “ tretieho tisícročia a predstavuje unikátnu paradigmu v súčasnej medicínskej praxi.Má za sebou dnes už viac ako 30 rokov úspešného výskumu v syntéze kvantovej teórie, biofyziky a tradičnej čínskej medicíny. Vnútorná štruktúra NES dominantne poukazuje na zákonitosti  prenosu holografických informácií v biologických systémoch a na to, akou formou sa táto energoinformácia manifestuje do ich fyzického tela.Najpodstatnejšie je uvedomiť si skutočnosť, že organizmus disponuje nevyčerpateľnou schopnosťou samoliečiacich procesov. Každá bunka je obdarená biologickou múdrosťou, ktorú zdieľa so všetkými živými organizmami.

    Na základe týchto poznatkov sa zistilo, že  existuje špecifické , holografické informácie obsahujúce biopole, ktoré sa nazýva biopolom ľudského tela, v angličtine  Human Body Field (HBF). HBF tvorí inteligentnú, samoorganizujúcu štruktúru s najvyšším kontrolným mechanizmom.Silné energoinformačné väzby ovládajú hmotu (naše telo) a "riadia"prácu všetkých orgánov, tkanív, systému nášho organizmu. Riadiacim centrom človeka je energoinformačná podstata. Je základom pre regulovanie životne dôležitých procesov prebiehajúcich v tele a zároveň prenáša, usmerňuje a reguluje nižšie uvedené oblasti.

Ľudské telo je multidimenzionálne bytie , ktoré je vystavené mnohým  rytmom tela, citom a vplyvom prostredia. NES využíva jednoduché stĺpové grafy a ukazuje HBF funkcionálnu integritu na kvantovej úrovni v určitom bode času.

 HBF pôsobí na každej úrovni existencie jedinca, a to na úrovni:

chemickej – časti atómov a molekúl
fyzickej
bunky, tkanivá, kosti, krv, orgány a iné.
mentálnej -  myšlienkové činnosti a procesy

citovej- vyjadrenie a prejav pocitov, čo je základom uvedomenia si, kto vlastne sme
pamäťovej – mozgová oblasť a jej činnosť, krátkodobá a dlhodobá pamäť,prirodzené schopnosti a spomienky, aké traumy a šoky sme počas života prežili
energoinformačnej – obsahuje odlišné jemné mechanizmy energií a informácií, ktoré zabezpečujú činnosť dôležitých oblastí napr. buniek, energetických dráh-meridiánov, orgánov, žliaz s vnútorným vylučovaním - čakier, nášho vedomia, ktoré nežije v mozgu a nepatrí do materiálneho sveta
.Vedomie - to sme MY naša osobnosť, pamäť,myšlienky,je to energetická štruktúra a môže pôsobiť na okolitý svet a nikto nikdy ju neobjavil pri pitve.Žiadné zaklínadlo ani prístroj neodstráni konflikt. Vyriešenie konfliktu je proces nášho učenia sa o sebe, šanca rásť, možnosť osobného rozvoja.

Príčinou problémov na fyzickej úrovni môžu byť neustále útočiace :infekcie (baktérie, vírusy, virózy, plesne, huby, parazity), toxíny (jedovaté látky), emócie, fyzické traumy, zlé stravovacie návyky, pôsobenie voľných radikálov (elektromagnetický smog, rádioaktivita, infra - UV žiarenie, chémia, pesticídy, postreky) a iné. Napr. dnes je už vedecky dokázané, že na jednu bunku pôsobý vyše 70 tis.voľných radikálov z vnútra alebo z okolitého prostredia a celý čas útočia na zdravé časti tela. Vo vede sa nazývajú Reactive Oxygen Species (s kyslíkom reaktívne druhy ROS) a ich najhoršou činnosťou je ničenie DNA.Postupne sa oslabuje náš imunitný systém, ktorý má niekoľko úrovní a tvorí ohromnú komunikačnú sieť leukocytov (bielych krviniek),lymfatického systému a tekutín, ktoré s úžasnou schopnosťou vedia, čo naše telo potrebuje. NES dokáže zacieliť úroveň DNA a naštartovať imunitný systém tak, aby vytváral chemické reakcie a molekulárne transformácie na usmrtenie, pohltenie a neutralizovanie patogénov, karcinogénov,mutagénov a voľných radikálov.

 NES nám pomáha v tom, aby sme zmenili pohľad na náš život, na svoj osobný rozvoj a zdravie

- nemá vedľajšie účinky,

- je bezbolestná,

- neaplikuje sa priamo do tela,

- je vhodná pre všetky vekové kategórie, pre maličké deti aj tehotné ženy.

- vyšetrenie vykonáva špecializovaný a certifikovaný odborník – terapeut.

 

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

 

 

viď.-diagnostika